Observations of aerosol optical properties at a coastal site in Hong Kong, South China

Jiaping Wang, Aki Virkkula, Yuan Gao, Shuncheng Lee, Yicheng Shen, Xuguang Chi, Wei Nie, Qiang Liu, Zheng Xu, Xin Huang, Tao Wang, Long Cui, Aijun Ding

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Observations of aerosol optical properties at a coastal site in Hong Kong, South China'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Earth and Planetary Sciences