Numerical study for the aerodynamic performance of double unit train under crosswind

Zijian Guo, Tanghong Liu, Miao Yu, Zhengwei Chen, Wenhui Li, Xiaoshuai Huo, Hongkang Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

55 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Numerical study for the aerodynamic performance of double unit train under crosswind'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Keyphrases