Novel dimeric bis(7)-tacrine proton-dependently inhibits NMDA-activated currents

Jialie Luo, Wenming Li, Yuwei Liu, Wei Zhang, Hongjun Fu, Nelson T.K. Lee, Hua Yu, Yuanping Pang, Pingbo Huang, Jun Xia, Zhi Wang Li, Chaoying Li, Yifan Han

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Novel dimeric bis(7)-tacrine proton-dependently inhibits NMDA-activated currents'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology