No PANE, No Gain: Scaling Attributed Network Embedding in a Single Server

Renchi Yang, Jieming Shi, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Sourav S. Bhowmick, Juncheng Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Search results