Nitrogen-rich hierarchical porous hollow carbon nanofibers for high-performance supercapacitor electrodes

Changzhen Zhan, Qiang Xu, Xiaoliang Yu, Qinghua Liang, Yu Bai, Zheng Hong Huang, Feiyu Kang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

27 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nitrogen-rich hierarchical porous hollow carbon nanofibers for high-performance supercapacitor electrodes'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science