MiR-181b sensitizes glioma cells to teniposide by targeting MDM2

Yan chang Sun, Jing Wang, Cheng cheng Guo, Ke Sai, Jian Wang, Fu rong Chen, Qun ying Yang, Yin sheng Chen, Jie Wang, Shing Shun Tony To, Zong ping Zhang, Yong gao Mu, Zhong ping Chen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

51 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'MiR-181b sensitizes glioma cells to teniposide by targeting MDM2'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Neuroscience