Meet the challenges in the “Carbon Age”

Fengchang Wu, Fangbai Li, Xiaoli Zhao, Nanthi S. Bolan, Pingqing Fu, Su Shiung Lam, Ondřej Mašek, Hwai Chyuan Ong, Bo Pan, Xueqing Qiu, Jörg Rinklebe, Daniel C.W. Tsang, Lukas Van Zwieten, Meththika Vithanage, Shaobin Wang, Baoshan Xing, Gan Zhang, Hailong Wang

Research output: Journal article publicationEditorial

35 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Article number1
JournalCarbon Research
Volume1
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2022

ASJC Scopus subject areas

  • Earth-Surface Processes
  • Engineering (miscellaneous)
  • Environmental Science (miscellaneous)

Cite this