Maxillofacial Surgical Simulation System With Haptic Feedback

Jing Zhang, Jiahui Qian, Han Zhang, Ling He, Bin Li, Jing Qin, Hongning Dai, Wei Tang, Weidong Tian

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Maxillofacial Surgical Simulation System With Haptic Feedback'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science