Long-term structural performance monitoring system for the Shanghai Tower

Jia Zhan Su, Yong Xia, Lu Chen, Xin Zhao, Qi Lin Zhang, You Lin Xu, Jie Min Ding, Hai Bei Xiong, Ru Jin Ma, Xi Lin Lv, Ai Rong Chen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

73 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Long-term structural performance monitoring system for the Shanghai Tower'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering