Long period fiber grating based on periodically screw-Type distortions for torsion sensing

Mi Deng, Jinshan Xu, Zhe Zhang, Zhiyong Bai, Shen Liu, Ying Wang, Yan Zhang, Changrui Liao, Wei Jin, Gangding Peng, Yiping Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

69 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Long period fiber grating based on periodically screw-Type distortions for torsion sensing'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Engineering