Lithiation-induced amorphization of Pd3P2S8 for highly efficient hydrogen evolution

Xiao Zhang, Zhimin Luo, Peng Yu, Yongqing Cai, Yonghua Du, Daoxiong Wu, Si Gao, Chaoliang Tan, Zhong Li, Minqin Ren, Thomas Osipowicz, Shuangming Chen, Zheng Jiang, Jiong Li, Ying Huang, Jian Yang, Ye Chen, Chung Yen Ang, Yanli Zhao, Peng WangLi Song, Xiaojun Wu, Zheng Liu, Armando Borgna, Hua Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

224 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Lithiation-induced amorphization of Pd3P2S8 for highly efficient hydrogen evolution'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Material Science

Keyphrases