Liquid–Metal-Superlyophilic and Conductivity–Strain-Enhancing Scaffold for Permeable Superelastic Conductors

Qiuna Zhuang, Zhijun Ma, Yuan Gao, Yaokang Zhang, Shuaichen Wang, Xi Lu, Hong Hu, Chi Fai Cheung, Qiyao Huang, Zijian Zheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

66 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Liquid–Metal-Superlyophilic and Conductivity–Strain-Enhancing Scaffold for Permeable Superelastic Conductors'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering