Leveraging Optical Communication Fiber for Distributed Water Pipe Leak Detection, IEEE Communications Magazine

Huan Wu, Dr Huan-Feng Duan, Wai Lok Lai, Kun Zhu, Xing Cheng, Hao Yin, Bin Zhou, Chun Cheung Lai, Chao Lu, Xiaoli Ding

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
JournalIEEE Wireless Communications Magazine
Publication statusPublished - Jul 2023

Cite this