Landslide Trail Extraction Using Fire Extinguishing Model

Zhao Zhan, Wenzhong Shi, Min Zhang, Zhewei Liu, Linya Peng, Yue Yu, Yangjie Sun

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Landslide Trail Extraction Using Fire Extinguishing Model'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering