Label-free detection of bovine serum albumin based on an in-fiber Mach-Zehnder interferometric biosensor

Zhengyong Li, Changrui Liao, Danni Chen, Jun Song, Wei Jin, Gang Ding Peng, Feng Zhu, Ying Wang, Jun He, Yiping Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

71 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Label-free detection of bovine serum albumin based on an in-fiber Mach-Zehnder interferometric biosensor'. Together they form a unique fingerprint.

Physics