Interfacial Laser-Induced Graphene Enabling High-Performance Liquid−Solid Triboelectric Nanogenerator

Yun Chen, Bin Xie, Junyu Long, Yicheng Kuang, Xin Chen, Maoxiang Hou, Jian Gao, Shuang Zhou, Bi Fan, Yunbo He, Yuan Ting Zhang, Ching Ping Wong, Zuankai Wang, Ni Zhao

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

140 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Interfacial Laser-Induced Graphene Enabling High-Performance Liquid−Solid Triboelectric Nanogenerator'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science