Integrated perovskite/bulk-heterojunction toward efficient solar cells

Yongsheng Liu, Ziruo Hong, Qi Chen, Weihsuan Chang, Huanping Zhou, Tze Bin Song, Eric Young, Yang Yang, Jingbi You, Gang Li, Yang Yang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

140 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Integrated perovskite/bulk-heterojunction toward efficient solar cells'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science