Installation of synergistic binding sites onto porous organic polymers for efficient removal of perfluorooctanoic acid

Xiongli Liu, Changjia Zhu, Jun Yin, Jixin Li, Zhiyuan Zhang, Jinli Li, Feng Shui, Zifeng You, Zhan Shi, Baiyan Li, Xian He Bu, Ayman Nafady, Shengqian Ma

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

56 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Installation of synergistic binding sites onto porous organic polymers for efficient removal of perfluorooctanoic acid'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering