Ingestion of nano/micro plastic particles by the mussel Mytilus coruscus is size dependent

Shixiu Wang, Menghong Hu, Jiahui Zheng, Wei Huang, Yueyong Shang, James Kar Hei Fang, Huahong Shi, Youji Wang (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
Article number127957
JournalChemosphere
Volume263
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2021

Cite this