In Situ Grown Epitaxial Heterojunction Exhibits High-Performance Electrocatalytic Water Splitting

Changrong Zhu, An Liang Wang, Wen Xiao, Dongliang Chao, Xiao Zhang, Nguyen Huy Tiep, Shi Chen, Jiani Kang, Xin Wang, Jun Ding, John Wang, Hua Zhang, Hong Jin Fan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

336 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In Situ Grown Epitaxial Heterojunction Exhibits High-Performance Electrocatalytic Water Splitting'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science