In-situ fabrication of PtSe2/GaN heterojunction for self-powered deep ultraviolet photodetector with ultrahigh current on/off ratio and detectivity

Ranran Zhuo, Longhui Zeng, Huiyu Yuan, Di Wu, Yuange Wang, Zhifeng Shi, Tingting Xu, Yongtao Tian, Xinjian Li, Yuen Hong Tsang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

140 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In-situ fabrication of PtSe2/GaN heterojunction for self-powered deep ultraviolet photodetector with ultrahigh current on/off ratio and detectivity'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science