In-situ construction of fluorinated solid-electrolyte interphase for highly reversible zinc anodes

Qinping Jian, Tianshuai Wang, Jing Sun, Maochun Wu, Tianshou Zhao

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In-situ construction of fluorinated solid-electrolyte interphase for highly reversible zinc anodes'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science