Hydro-mechanical double-yield-surface model for unsaturated sand and clay

Jian Li, Kai Liu, Zhenyu Yin, Yujun Cui, Jianhua Yin

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Cite this