Highly Sensitive Biochemical Sensor Based on Two-Layer Dielectric Loaded Plasmonic Microring Resonator

Tao Ma, Jinhui Yuan, Lei Sun, Feng Li, Zhe Kang, Binbin Yan, Xinzhu Sang, Kuiru Wang, Qiang Wu, Heng Liu, Jinhui Gao, Chongxiu Yu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Highly Sensitive Biochemical Sensor Based on Two-Layer Dielectric Loaded Plasmonic Microring Resonator'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Physics