High-resolution X-ray luminescence extension imaging

Xiangyu Ou, Xian Qin, Bolong Huang, Jie Zan, Qinxia Wu, Zhongzhu Hong, Lili Xie, Hongyu Bian, Zhigao Yi, Xiaofeng Chen, Yiming Wu, Xiaorong Song, Juan Li, Qiushui Chen, Huanghao Yang, Xiaogang Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

417 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-resolution X-ray luminescence extension imaging'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Physics