High performance relaxor-based ferroelectric single crystals for ultrasonic transducer applications

Yan Chen, Kwok Ho Lam, Dan Zhou, Qingwen Yue, Yanxiong Yu, Jinchuan Wu, Weibao Qiu, Lei Sun, Chao Zhang, Haosu Luo, Helen L.W. Chan, Jiyan Dai

Research output: Journal article publicationReview articleAcademic researchpeer-review

63 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High performance relaxor-based ferroelectric single crystals for ultrasonic transducer applications'. Together they form a unique fingerprint.

Physics