High-performance microwave absorption enabled by Co3O4 modified VB-group laminated VS2 with frequency modulation from S-band to Ku-band

Zehao Huang, Junye Cheng, Huibin Zhang, Yingfei Xiong, Zhanxin Zhou, Qingbin Zheng, Guangping Zheng, Deqing Zhang, Maosheng Cao

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

106 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-performance microwave absorption enabled by Co3O4 modified VB-group laminated VS2 with frequency modulation from S-band to Ku-band'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science