High-performance logic and memory devices based on a dual-gated MoS2 architecture

Fuyou Liao, Zhongxun Guo, Yin Wang, Yufeng Xie, Simeng Zhang, Yaochen Sheng, Hongwei Tang, Zihan Xu, Antoine Riaud, Peng Zhou, Jing Wan, Michael S. Fuhrer, Xiangwei Jiang, David Wei Zhang, Yang Chai, Wenzhong Bao

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

24 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-performance logic and memory devices based on a dual-gated MoS2 architecture'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science