High-contrast wide-field evanescent wave illuminated subdiffraction imaging

Chenlei Pang, Xiaowei Liu, Minghua Zhuge, Xu Liu, Michael Geoffrey Somekh, Yiying Zhao, Di Jin, Weidong Shen, Haifeng Li, Lan Wu, Changhua Wang, Cuifang Kuang, Qing Yang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-contrast wide-field evanescent wave illuminated subdiffraction imaging'. Together they form a unique fingerprint.

Physics