Heterogeneous uptake of N2O5 in sand dust and urban aerosols observed during the dry season in Beijing

Men Xia, Weihao Wang, Zhe Wang, Jian Gao, Hong Li, Yutong Liang, Chuan Yu, Yuechong Zhang, Peng Wang, Yujie Zhang, Fang Bi, Xi Cheng, Tao Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Heterogeneous uptake of N2O5 in sand dust and urban aerosols observed during the dry season in Beijing'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry