GeoBi-GNN: Geometry-aware Bi-domain Mesh Denoising via Graph Neural Networks

Yingkui Zhang, Guibao Shen, Qiong Wang, Yinling Qian, Mingqiang Wei, Jing Qin

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'GeoBi-GNN: Geometry-aware Bi-domain Mesh Denoising via Graph Neural Networks'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science