Genomic characterization of uropathogenic Escherichia coli ST405 harboring blaCTX-M-15encoding IncFIA-FIB plasmid, blaCTX-M-24-encoding IncI1 plasmid, and phage-like plasmid.

Mianzhi Yao, Qianhui Zhu, Jin Zou, Abebe Mekuria Shenkutie, Songnian Hu, Jiuxin Qu (Corresponding Author), Zilong He (Corresponding Author), Polly HM Leung (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
Article number845045
JournalFrontiers in Microbiology
Volume11
Publication statusPublished - 2022

Cite this