Generation of parabolic pulse in a dispersion and nonlinearity jointly engineered silicon waveguide taper

Chao Mei, Jinhui Yuan, Feng Li, Binbin Yan, Xinzhu Sang, Xian Zhou, Qiang Wu, Kuiru Wang, Keping Long, Chongxiu Yu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Generation of parabolic pulse in a dispersion and nonlinearity jointly engineered silicon waveguide taper'. Together they form a unique fingerprint.

Physics