Gassing in Li4Ti5O12-based batteries and its remedy

Yan Bing He, Baohua Li, Ming Liu, Chen Zhang, Wei Lv, Cheng Yang, Jia Li, Hongda Du, Biao Zhang, Quan Hong Yang, Jang Kyo Kim, Feiyu Kang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

299 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gassing in Li4Ti5O12-based batteries and its remedy'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science