Fused nonacyclic electron acceptors for efficient polymer solar cells

Shuixing Dai, Fuwen Zhao, Qianqian Zhang, Tsz Ki Lau, Tengfei Li, Kuan Liu, Qidan Ling, Chunru Wang, Xinhui Lu, Wei You, Xiaowei Zhan

  Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

  818 Citations (Scopus)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Fused nonacyclic electron acceptors for efficient polymer solar cells'. Together they form a unique fingerprint.

  Keyphrases

  Chemistry

  Material Science

  Chemical Engineering