Freestanding crystalline oxide perovskites down to the monolayer limit

Dianxiang Ji, Songhua Cai, Tula R. Paudel, Haoying Sun, Chunchen Zhang, Lu Han, Yifan Wei, Yipeng Zang, Min Gu, Yi Zhang, Wenpei Gao, Huaixun Huyan, Wei Guo, Di Wu, Zhengbin Gu, Evgeny Y. Tsymbal, Peng Wang, Yuefeng Nie, Xiaoqing Pan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

255 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Freestanding crystalline oxide perovskites down to the monolayer limit'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science