Facially Coordinated, Tris-bidentate Purin-8-ylidene Ir(III) Complexes for Blue Electrophosphorescence and Hyperluminescence

Yanyan Qin, Xilin Yang, Jibiao Jin, Deli Li, Xiuwen Zhou (Corresponding Author), Zhong Zheng, Yingjie Sun, Wai Yeung Wong, Yun Chi, Shi Jian Su

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Facially Coordinated, Tris-bidentate Purin-8-ylidene Ir(III) Complexes for Blue Electrophosphorescence and Hyperluminescence'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry