Fabrication of silk fibroin nanoparticles for controlled drug delivery

Zheng Zhao, Aizheng Chen, Yi Li, Junyan Hu, Xuan Liu, Jiashen Li, Yu Zhang, Gang Li, Zijian Zheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

51 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Fabrication of silk fibroin nanoparticles for controlled drug delivery'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science