Euryale Ferox Seed-Inspired Superlubricated Nanoparticles for Treatment of Osteoarthritis

Yufei Yan, Tao Sun, Hongbo Zhang, Xiuling Ji, Yulong Sun, Xin Zhao, Lianfu Deng, Jin Qi, Wenguo Cui, Hélder A. Santos, Hongyu Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

87 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Euryale Ferox Seed-Inspired Superlubricated Nanoparticles for Treatment of Osteoarthritis'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science