Epitaxial ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 thin film on a buffered YSZ substrate through interface reaction

Tao Li, Nian Zhang, Zhenzhong Sun, Chunxiao Xie, Mao Ye, Sayantan Mazumdar, Longlong Shu, Yu Wang, Danyang Wang, Lang Chen, Shanming Ke, Haitao Huang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

39 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Epitaxial ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 thin film on a buffered YSZ substrate through interface reaction'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science