Enhanced performances of InGaN/GaN-based blue light-emitting diode with InGaN/AlInGaN superlattice electron blocking layer

Xiang Jing Zhuo, Jun Zhang, Dan Wei Li, Han Xiang Yi, Zhi Wei Ren, Jin Hui Tong, Xing Fu Wang, Xin Chen, Bi Jun Zhao, Wei Li Wang, Shu Ti Li

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enhanced performances of InGaN/GaN-based blue light-emitting diode with InGaN/AlInGaN superlattice electron blocking layer'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Engineering

Keyphrases