Engineering a Bi-conical microchip as vascular stenosis model

Yan Li, Jianchun Wang, Wei Wan, Chengmin Chen, Xueying Wang, Pei Zhao, Yanjin Hou, Hanmei Tian, Jianmei Wang, Krishnaswamy Nandakumar, Liqiu Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Engineering a Bi-conical microchip as vascular stenosis model'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Medicine and Dentistry