Enabling high-energy flexible solid-state lithium ion batteries at room temperature

Wei Wu, Zhenyao Wei, Jun Wang, Jian Shang, Man Wang, Shang Sen Chi, Qingrong Wang, Leilei Du, Tian Zhang, Zijian Zheng, Yonghong Deng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enabling high-energy flexible solid-state lithium ion batteries at room temperature'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science