Electrosprayed multiscale porous carbon microspheres as sulfur hosts for long-life lithium-sulfur batteries

Xianying Qin, Junxiong Wu, Zheng Long Xu, Woon Gie Chong, Jian Qiu Huang, Gemeng Liang, Baohua Li, Feiyu Kang, Jang Kyo Kim (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

55 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Electrosprayed multiscale porous carbon microspheres as sulfur hosts for long-life lithium-sulfur batteries'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science