Electronic skin from high-throughput fabrication of intrinsically stretchable lead zirconate titanate elastomer

Yiming Liu, Huanxi Zheng, Ling Zhao, Shiyuan Liu, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Chunki Yiu, Shenghan Gao, Raudel Avila, Chirarattananon Pakpong, Lingqian Chang, Zuankai Wang, Xian Huang, Zhaoqian Xie, Zhengbao Yang, Xinge Yu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Electronic skin from high-throughput fabrication of intrinsically stretchable lead zirconate titanate elastomer'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science