Efficient Flexible Perovskite Solar Cells Using Low-Cost Cu Top and Bottom Electrodes

Peng Li, Zhongwei Wu, Hong Hu, Yaokang Zhang, Ting Xiao, Xi Lu, Zhiwei Ren, Gang Li, Zehan Wu, Jianhua Hao, Hao Li Zhang, Zijian Zheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Efficient Flexible Perovskite Solar Cells Using Low-Cost Cu Top and Bottom Electrodes'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science