Efficient coupling of a hierarchical V2O5@Ni3S2 hybrid nanoarray for pseudocapacitors and hydrogen production

Xiongwei Zhong, Linfei Zhang, Jun Tang, Jianwei Chai, Jincheng Xu, Lujie Cao, Mingyang Yang, Ming Yang, Weiguang Kong, Shijie Wang, Hua Cheng, Zhouguang Lu, Chun Cheng, Baomin Xu, Hui Pan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

90 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Efficient coupling of a hierarchical V2O5@Ni3S2 hybrid nanoarray for pseudocapacitors and hydrogen production'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science