Effective connectivity analysis of the brain network in drivers during actual driving using near-infrared spectroscopy

Zhian Liu, Ming Zhang, Gongcheng Xu, Congcong Huo, Qitao Tan, Zengyong Li, Quan Yuan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

36 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effective connectivity analysis of the brain network in drivers during actual driving using near-infrared spectroscopy'. Together they form a unique fingerprint.

Neuroscience