Droplet energy harvesting panel

Xiaote Xu, Pengyu Li, Yongtao Ding, Wanghuai Xu, Shiyuan Liu, Zhuomin Zhang, Zuankai Wang, Zhengbao Yang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

49 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Droplet energy harvesting panel'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering