Demonstration of Intermodal Four-Wave Mixing by Femtosecond Pulses Centered at 1550 nm in an Air-Silica Photonic Crystal Fiber

Jinhui Yuan, Zhe Kang, Feng Li, Xianting Zhang, Xinzhu Sang, Guiyao Zhou, Qiang Wu, Binbin Yan, Kuiru Wang, Chongxiu Yu, Hwa Yaw Tam, Ping Kong Alexander Wai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Demonstration of Intermodal Four-Wave Mixing by Femtosecond Pulses Centered at 1550 nm in an Air-Silica Photonic Crystal Fiber'. Together they form a unique fingerprint.

Physics